Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Chứng minh tứ giác nội tiếp (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=14724)

barcapro 23-11-2010 04:21 PM

Chứng minh tứ giác nội tiếp
 
Cho khối chóp $S.ABCD $ có $ABCD $ là hình thang $BC\parallel AD $.$AD=2a,AB=BC=CD=a $,$SA\bot (ABCD),SA=h $ .Mp $(\alpha) $ qua $A,\bot SD $,cắt $SB,SC,SD $ tại $B',C',D' $.CM $AB'C'D' $ nội tiếp

novae 23-11-2010 04:31 PM

$AC \bot CD, SA \bot CD \Rightarrow AC' \bot CD \Rightarrow AC' \bot (SCD) \Rightarrow AC' \bot C'D' $
$AB \bot BD, SA \bot BD \Rightarrow AB' \bot BD \Rightarrow AB' \bot (SBD) \Rightarrow AB' \bot B'D' $
Tứ giác $AB'C'D' $ có $\widehat{AB'D'}=\widehat{AC'D'}=90^\circ \Rightarrow AB'C'D' $ là tứ giác nội tiếp


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:51 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.31 k/3.54 k (6.43%)]