Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Chuyên Đề (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=50)
-   -   1 Bài BĐT 3 biến đối xứng (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=49433)

doxuantung97 02-03-2015 11:19 PM

1 Bài BĐT 3 biến đối xứng
 
Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $ a+b+c=3$
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{ab}{ab+c} +\frac{bc}{bc+a} +\frac{ac}{ac+b} $


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:09 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.58 k/2.76 k (6.52%)]